Teated toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta

Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:

1) otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
2) ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;

3) ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktide 4, 5 ja 7 kohaselt ei kohaldata toimingupiiranguid
ja avaldatakse teade veebilehel:

1) kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;

2) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;

3) linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Alljärgnevalt avaldatakse toimingupiirangu kohaldamata jätmise teated..

28.09.2020. a. TÖÖLEPINGU TINGIMUSTE MUUTMINE

27.12.2021. a. KÄSKKIRI nr. 4-5/40 Töötasu maksmine täiendavate tööülesannete eest